هنر ادبیات

نسل خودباخته

 

نسل بی هویت

 

   ارسالی از:

 

       خانم سیماخلیلی

                       

 

 

 

ارسالی از:

خانم سیماخلیلی

پیش دانشگاهی انسانی

                        نسل بی هویت

 

نسل من جا مانده از تاریخ

نسل من آتشفشان خفته در خاکستر خویش است

نسل من در آستان خفتن و مرگ است

نسل من باروت نم دار است

نسل من یک ناقص الخلقه ست

نسل من خسته است

نسل من دیگر نمی داند چه باید کرد

نسل من هر جا که ساید دست, ریشه پوسیده است

نسل من آوازهایش گم شده

نسل من آوازهای نسل دیگر را مثال طوطی بی مغز می خواند

نسل من در فاصل فرهنگ می میرد

نسل من آهش گریبان گیر خود گشته

نسل من در تار و پود دفتر تاریخ قربانی است

نسل من معتاد یک منجی است

نسل من ای نسل من٫ موعود ما واهی است

نسل من همزاد تنهایی است

نسل من می بیند اما ...

 

image

خانم خلیلی !

نسل تواین نیست

نسل تونسل حجاب وپاکی وخوبیست

این که می بینی نسل شیطان است

دام شیطان برجوانان است 

نسل توآیینه ی احکام قرآن است

این که می بینی فقط نامش مسلمان است

نسل اودرآستان خفتن ومرگ است

نسل توزنده است جاویداست

نسل اومعتادافیون است 

نسل تو سجّاده اش پهن است

نسل تودرآسمان عشق ،

دائماً درحال پرواز است

نسل توازنسل ایمان است