هنر ادبیات

شعری ازسهراب سپهری

 

 

 

ماه بالای سر آبادی است

 

اهل آبادی در خواب

روی این مهتابی،خشت غربت را می بویم

باغ همسایه چراغش روشن،

من چراغم خاموش.

ماه تابیده به بشقاب خیار،به لب کوزه ی آب

نیم شب باید باشد.دب اکبرآن است،دو وجب بالاتر ازبام.

یاد من باشد فردا،بروم باغ حسن گوجه و قیسی بخرم

یاد من باشد فردا لب سلخ،طرحی از بزها بردارم،

طرحی از جاروها،سایه هاشان در آب،

یاد من باشد،هرچه پروانه که می افتد درآب،زود از آب درآرم.

یاد من باشد کاری نکنم که به قانون زمین بربخورد.

یادمن باشد فردا لب جوی،حوله ام را هم با چوبه بشویم

یاد من باشد تنها هستم

ماه بالای سر تنهایی است

                                                                           سهراب سپهری