هنر ادبیات

پرچم مقدس ایران راببینید

 

این هم پرچم مقدس ایران (تقدیم به دانش آموزان قطر)

 

 لطفاً کلیک کنید.

ماایرانمان رادوست داریم

 

http://tinypic.com/flek.php?f=i1f8e8&s=2

 

مابرای همیشه رای داده ایم

 

http://tinypic.com/flek.php?f=scbdbn&s=2

 

قلبهایمان برای عزّت وشکوه ایران می تپد

 

http://tinypic.com/flek.php?f=ofvngx&s=2